ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ «M.B. BEAUTIFUL TICKET ΟΜΟΡΦΙΑΣ»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Μ.Β. ΜΠΙΟΥΤΙΦΟΥΛ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «Μ.Β. ΜΠΙΟΥΤΙΦΟΥΛ Ε.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Ελληνικού Αττικής, επί της οδού Ιασωνίδου αριθ. 2, με το πρόγραμμα «M.B. Beautiful Ticket Oμορφιάς», παρέχει στο μέλος του «M.B. Beautiful group»-κάτοχο της κάρτας, μοναδικά προνόμια, ειδικές τιμές, παροχές προσφορές, εκπτώσεις και διαφόρων ειδών πλεονεκτήματα τόσο στις προσφερόμενες από αυτήν υπηρεσίες και προϊόντα ομορφιάς και αναζωογόνησης προσώπου και σώματος, στο άνω κατάστημά της όσο και στις παρεχόμενες από συνεργαζόμενους τρίτους αυστηρά επιλεγμένους επαγγελματίες ή/και επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, υπηρεσίες ή/και προϊόντα, με τους οποίους η εταιρεία έχει συνάψει ιδιαίτερες συμφωνίες συνεργασίας.

Διευκρινίζεται εξ αρχής ότι: α. η «M.B. Beautiful Ticket Oμορφιάς» δεν είναι ούτε πιστωτική ούτε χρεωστική κάρτα και ο κάτοχός της – μέλος του «M.B Beautiful group» δεν δύναται με αυτήν να πραγματοποιεί χρηματοπιστωτικές ή εμπορικές συναλλαγές, παρά μόνον να απολαμβάνει με την επίδειξη και τη χρήση της τα πάσης φύσεως μοναδικά προνόμια και εν γένει πλεονεκτήματα, όπως αυτά γνωστοποιούνται στον όρο 7ο, β. ότι σε ουδεμία περίπτωση η «M.B Beautiful Ticket Oμορφιάς» και τα εν γένει προνόμια και πλεονεκτήματα μπορούν να εξαργυρωθούν ή/και ανταλλαχθούν με οποιοδήποτε ποσόν χρημάτων και γ. θα εκδίδεται και θα χορηγείται είτε ως «M.B Beautiful Silver Ticket Oμορφιάς» είτε ως «M.B. Beautiful Εxclusive Ticket Oμορφιάς» είτε ως «M.B Beautiful Gold Ticket Oμορφιάς».

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.1. Ως Μέλος του «M.B Beautiful group» και του προγράμματος «M.B Βeautiful ticket ομορφιάς» και κάτοχος της ειδικής κάρτας μέλους μπορεί να εγγραφεί και να συμμετάσχει οποιοδήποτε ενήλικο (ήτοι ηλικίας άνω των 18 ετών) φυσικό πρόσωπο, καθώς και οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα.
1.2. Για την εγγραφή απαιτείται να υποβληθεί από το υποψήφιο μέλος συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα στοιχεία του, την ακρίβεια των οποίων και θα εγγυάται είτε σε φυσική μορφή στο ως άνω κατάστημα της εταιρείας ή ταχυδρομικά είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας https://www.bebeautiful.gr/
1.2.1. Η Εταιρεία διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, χωρίς αιτιολογία, την αίτηση οποιουδήποτε υποψήφιου Μέλους.
1.2.2. Η υπογραφή και υποβολή της αίτησης με ένα εκ των πιο πάνω τρόπων καθώς και η παραλαβή της κάρτας μέλους αποτελούν πλήρη απόδειξη και τεκμήριο ότι το μέλος ενημερώθηκε πλήρως, συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα, απόκτησης και χρήσης του «M.B Βeautiful ticket ομορφιάς».
1.3. Η συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων της αίτησης, οπωσδήποτε συμπεριλαμβανομένων της πλήρους και ακριβούς διεύθυνσης κατοικίας καθώς και των απαιτουμένων στοιχείων επικοινωνίας (ενδεικτικά αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικής διεύθυνσης κ.λ.π.), γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου μέλους, δικαιούται όμως σε κάθε περίπτωση η εταιρεία να προβαίνει σε επαλήθευσή τους, με οποιαδήποτε πρόσφορη επικοινωνία με αυτό (ενδεικτικά αναφέρεται τηλεφωνική, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λ.π. )
1.4. Μετά την παραλαβή και αποδοχή της αίτησης από την Εταιρεία και υπό τον απαραίτητο όρο και προϋπόθεση της καταβολής της ετήσιας συνδρομής, η Εταιρεία εκδίδει και παραδίδει στο μέλος την «M.B. Βeautiful ticket ομορφιάς» και καταχωρεί το νέο μέλος με τα προαναφερθέντα ατομικά στοιχεία του στο τηρούμενο από αυτήν αρχείο μελών του «M.B. Beautiful group»
1.5. Ως «ημερομηνία εγγραφής μέλους» θεωρείται η ημερομηνία έκδοση της «M.B. Βeautiful ticket ομορφιάς», από την οποία και αυτό θα δικαιούται να απολαμβάνει τα εν γένει προνόμια και πλεονεκτήματα.

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ-LOYALTY PROGRAM
2.1. Η κάρτα «M.B. Βeautiful ticket ομορφιάς» διακρίνεται σε:
α. «M.B. Beautiful Silver Ticket Oμορφιάς»,
β. «M.B. Beautiful Εxclusive Ticket Oμορφιάς» και
γ. «M.B. Beautiful Gold Ticket Oμορφιάς»,
ενώ θα ενεργοποιηθεί και Ειδικό Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών μέσω του –Loyalty Program για το οποίο θα υπάρξει επιπλέον ενημέρωση των παρόντων Όρων.
2.2. Η ετήσια συνδρομή – αντάλλαγμα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τη χορήγηση και τη χρήση της «Μ.Β. Βeautiful ticket ομορφιάς», σύμφωνα με τις ανωτέρω διακρίσεις σε Silver, Εxclusive και Gold προκαταβάλλεται στην Εταιρεία ως εξής: α. είτε δια καταθέσεως του ποσού αυτής σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία β. είτε μέσω τερματικού POS ή on-line στην ιστοσελίδα https://www.bebeautiful.gr/, γ. είτε με μετρητά χρήματα, δ. είτε με αντικαταβολή κατά την παραλαβή της κάρτας μέλους.
2.3. Στην ιστοσελίδα https://www.bebeautiful.gr/ της Εταιρείας αναφέρονται και προσδιορίζονται αναλυτικά τόσο οι παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες και προϊόντα, από τις οποίες το Μέλος του «Μ.Β. Beautiful group» έχει δικαίωμα επιλογής όσο και από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή/και επαγγελματίες, όπως και τα πάσης φύσεως μοναδικά προνόμια και εν γένει πλεονεκτήματα.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΚΑΡΤΑΣ
3.1. Η αρχική διάρκεια του προγράμματος και ισχύος της «Μ.Β. Βeautiful ticket ομορφιάς» ορίζεται ετήσια και υπολογίζεται από την «ημερομηνία εγγραφής μέλους», η οποία και θα αναγράφεται στην κάρτα, αλλά μπορεί να ανανεώνεται ετησίως χωρίς περιορισμό, για όσο χρονικό διάστημα θα καθορίζεται ρητά από την Εταιρεία. Στην κάρτα θα αναγράφεται κάθε φορά και η «ημερομηνία λήξης», η οποία θα είναι ένα έτος μετά την ημερομηνία εγγραφής, ή μετά την ημερομηνία ανανέωσης. Μετά την πάροδο του έτους, η κάρτα θα πρέπει να ανανεωθεί.
3.2. Η ανανέωση ισχύος του προγράμματος «Μ.Β. Βeautiful ticket ομορφιάς» και της αντίστοιχης κάρτας Μέλους θα γίνεται κάθε έτος, υπό τον απαραίτητο όρο και προϋπόθεση της προκαταβολής της ετήσιας συνδρομής, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται πιο πάνω και όπως ενδεχομένως θα έχει εν τω μεταξύ αναπροσαρμοσθεί από την Εταιρεία.
4. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
4.1. Η «Μ.Β. Βeautiful ticket ομορφιάς», είναι και παραμένει ιδιοκτησίας της εταιρείας, επίσης είναι αυστηρά προσωπική, δεν εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται.
4.2. Το μέλος δεν δικαιούται να παραχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο τη χρήση της κάρτας μέλους σ’ οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
5. ΑΠΩΛΕΙΑ/ΚΛΟΠΗ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
5.1. Ο κάτοχος οφείλει να διατηρεί την «Μ.Β. Βeautiful ticket ομορφιάς» σε καλή κατάσταση και να τη φυλάσσει με επιμέλεια. Σε περίπτωση απώλειας ή/και κλοπής της οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία, χωρίς καθυστέρηση, η οποία ουδεμία απολύτως φέρει ευθύνη στις περιπτώσεις αυτές.
5.2. Στις άνω περιπτώσεις απώλειας ή/και κλοπής της «Μ.Β. Βeautiful ticket ομορφιάς», ο κάτοχός της – μέλος του «Μ.Β. Beautiful group», δικαιούται μετά την έγγραφη γνωστοποίηση και ενημέρωση της εταιρείας, να υποβάλει αίτηση για την αντικατάστασή της, ενώ ταυτόχρονα η προηγούμενη ακυρώνεται. Η νέα κάρτα Μέλους θα χορηγείται σε αντικατάστασης της προηγούμενης χωρίς την καταβολή εκ νέου συνδρομής για το υπολειπόμενο και μέχρι τη συμπλήρωση έτους χρονικό διάστημα από την προηγηθείσα καταβολή είτε της αρχικής ετήσιας συνδρομής είτε της καταβληθείσας ετήσιας συνδρομής για την ανανέωσή της, με μόνη επιβάρυνση του Μέλους με τα έξοδα αποστολής της.
5.3. Σε περίπτωση φθοράς ή/και καταστροφής της εκδοθείσας και παραδοθείσας στο Μέλος «Μ.Β. Βeautiful ticket ομορφιάς», αυτή αντικαθίσταται από την Εταιρεία, χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του Μέλους παρά μόνο των εξόδων αποστολής της, αν αυτό παραδώσει στην εταιρεία τη φθαρμένη ή/και κατεστραμμένη κάρτα.
5.4. Το Μέλος δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση και επιστροφή της εκδοθείσας και παραδοθείσας ήδη σ’ αυτό «Μ.Β. Βeautiful ticket ομορφιάς», την οποία δεν επιθυμεί να κατέχει και να χρησιμοποιεί και την οποία πράγματι μέχρι τότε δεν χρησιμοποίησε, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της και η Εταιρεία υποχρεούται να το δεχθεί. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει το Μέλος από «Μ.Β. Beautiful group» και να επιστρέψει σ’ αυτό την ήδη καταβληθείσα συνδρομή – αντάλλαγμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Μ.Β. Βeautiful ticket ομορφιάς», με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο και την εισέπραξε ( π.χ. μέσω πιστωτικής κάρτας, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό κ.λ.π.).

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ
6.1. Το Μέλος του «Μ.Β. Beautiful group» και κάτοχος της «Μ.Β. Βeautiful ticket ομορφιάς», έχει την υποχρέωση, προκειμένου να απολαμβάνει τα κάθε είδους προνόμια και πλεονεκτήματα, να επιδεικνύει την κάρτα του και την αστυνομική του ταυτότητα ή κάθε άλλο έγγραφο πρόσφορο να αποδείξει τα προσωπικά στοιχεία του.
6.2. Το Μέλος του «Μ.Β. Beautiful group» και κάτοχος της «Μ.Β. Βeautiful ticket ομορφιάς», έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τον τρόπο και τους κανόνες λειτουργίας κάθε επιχείρησης ή/και επαγγελματία για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες ή/και προϊόντα και να εξοφλεί προσηκόντως το προβλεπόμενο αντάλλαγμα.
6.3. Το Μέλος του «Μ.Β. Beautiful group» υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου καθώς και τις οριζόμενες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϋποθέσεις κρατήσεων, τήρησης ωραρίων, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.
6.4. Το Μέλος υποχρεούται να εξοφλεί εγκαίρως και εμπροθέσμως και σύμφωνα με τον τρόπο και τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της Εταιρείας τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα τόσο της εταιρείας όσο και των συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων και επαγγελματιών, όπως θα γνωστοποιούνται και θα ανακοινώνονται από την Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας https://www.bebeautiful.gr/.
6.5. Το Μέλος του «Μ.Β. Beautiful group» υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία οποιαδήποτε αλλαγή των δηλωθέντων από αυτό τόσο προσωπικών στοιχείων όσο και διευθύνσεων κατοικίας και επικοινωνίας. Αν δεν προηγηθεί τέτοια γνωστοποίηση κάθε επικοινωνία ή/και κοινοποίηση της Εταιρείας προς αυτό γίνεται εγκύρως στις γνωστοποιηθείσες αρχικά διευθύνσεις.

7. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «Μ.Β. BEAUTIFUL GROUP»

7.1. Η Εταιρεία δηλώνει και το Μέλος του «Μ.Β. Beautiful group» αποδέχεται ότι τα παρεχόμενα μοναδικά προνόμια, ειδικές τιμές, παροχές προσφορές, εκπτώσεις και λοιπά διαφόρων ειδών πλεονεκτήματα τόσο στις προσφερόμενες από αυτήν υπηρεσίες και προϊόντα ομορφιάς και αναζωογόνησης προσώπου και σώματος, στο άνω κατάστημα της όσο και στις παρεχόμενες από τρίτους αυστηρά επιλεγμένους επαγγελματίες ή/και επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, υπηρεσίες ή/και προϊόντα, με τους οποίους η εταιρεία έχει συνάψει ιδιαίτερες συμφωνίες συνεργασίας της, μέσω της «Μ.Β. Βeautiful ticket ομορφιάς», θα γνωστοποιούνται κάθε φορά και θα ανακοινώνονται στα Μέλη του «Μ.Β. Beautiful group» μέσω της ιστοσελίδας https://www.bebeautiful.gr/ την οποία και έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί τακτικά προς ενημέρωσή του για τα προαναφερθέντα, επίσης συμπληρωματικά από τους υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρείας είτε τηλεφωνικά είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με αποστολή σχετικού εντύπου υλικού ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο επικοινωνίας.
7.2. Σε κάθε περίπτωση θα γνωστοποιούνται μέσω ανακοινώσεων και σχετικού εντύπου υλικού που υπάρχουν σε εμφανή σημεία του προαναφερθέντος καταστήματος της Εταιρείας, το οποίο το Μέλος και έχει την υποχρέωση να επισκέπτεται προς το σκοπό αυτό.
7.3. Με τον ίδιο πιο πάνω τρόπο θα γνωστοποιείται στα Μέλη του «Μ.B. Beautiful group» – κατόχους της «Μ.Β. Beautiful ticket Ομορφιάς» η τυχόν διακοπή του προγράμματος «Μ.Β. Beautiful Ticket Ομορφιάς», η λήξη της συνεργασίας της Εταιρείας με συνεργαζόμενη επιχείρησης ή η σύναψη συμφωνίας με νέα.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
8.1. Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και για την έκδοση, καταχώρηση και παράδοση της κάρτας «Μ.Β. Beautiful ticket Ομορφιάς» συλλέγει και επεξεργάζεται απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του κατόχου- Μέλους της, ήτοι: το ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονικής διεύθυνσης κλπ.
8.2. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι η προώθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρείας και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών, η προώθηση των πωλήσεων (Promotion) και του Μάρκετινγκ (Marketing), η τηλεφωνική κλήση ή αποστολή μηνύματος sms ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η υποστήριξη, προώθηση, εκτέλεση και λειτουργία του προγράμματος καθώς και η βελτίωση της διαχείρισης του πελατολογίου της.
8.3. Το Μέλος δηλώνει , αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι :
α. Η εγγραφή και η συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Μ.Β. Beautiful Ticket Ομορφιάς» απαιτεί και προϋποθέτει τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο οποίο θα καταχωρούνται τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που γνωστοποιεί στην Εταιρεία το Μέλος του «Μ.Β. Beautiful group» κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα αυτό.
β. Το αρχείο αυτό θα τηρείται σε ασφαλή βάση δεδομένων από την Εταιρεία «Μ.Β. ΜΠΙΟΥΤΙΦΟΥΛ Ε.Ε.», προς το σκοπό της διαχείρισης και λειτουργίας του προγράμματος «Μ.Β. Beautiful Ticket Ομορφιάς», της βελτίωσης της λειτουργίας του, για σκοπούς στατιστικούς και οικονομικούς αλλά και της προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της.
γ. Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής ή/και ανανέωσης καθώς και την παραλαβή της «Μ.Β. Beautiful Ticket Ομορφιάς» αποδέχεται και συναινεί ανεπιφύλακτα τόσο στην καταχώρηση των άνω προσωπικών του στοιχείων όσο και στη χρησιμοποίησή ορισμένων εξ αυτών για τους αναφερόμενους υπό 8.2. σκοπούς.
8.4. Το Μέλος του «Μ.Β. Beautiful group» – κάτοχος της «Μ.Β. Beautiful Ticket Ομορφιάς» διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του, διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού αυτών ενώ διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνεται ενώπιον της ΑΠΔΠΧ για κάθε ζήτημα που άπτεται της αρμοδιότητάς της σε σχέση με την άνω περιγραφείσα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.
8.5. Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία επίσης γίνεται παραπομπή.
8.6. Αποκλείεται ρητά οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή μεταβίβαση προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο των άνω στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα και προσωπικών πληροφοριών πλην των συνεργατών της Εταιρείας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό της Εταιρείας, παρά μόνο στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις και κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Μέλους.

9. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
9.1. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα «Μ.Β. B Beautiful Τicket Ομορφιάς» έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της ιστοσελίδας https://www.bebeautiful.gr/
9.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο των παρόντων όρων. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται εγκαίρως και προηγουμένως στα Μέλη με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσον επικοινωνίας επιλέξει η Εταιρεία αλλά σε κάθε περίπτωση, με ανακοινώσεις μέσω της ιστοσελίδας https://www.bebeautiful.gr/
9.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρεία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων καθώς και του προγράμματος «Μ.Β. Beautiful ticket Ομορφιάς» ή καταργήσει το πρόγραμμα «Μ.Β. Beautiful ticket Ομορφιάς» και/ή την έκδοση και χρήση της κάρτας «Μ.Β. Beautiful ticket Ομορφιάς», το Μέλος ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη αξίωση έχει ή και διατηρεί κατά της Εταιρείας.
9.4. Το Μέλος του «Μ.Β.Beautiful group» – κάτοχος της «Μ.Β. Beautiful ticket Ομορφιάς» δικαιούται να διακόψει οποτεδήποτε τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αποστέλλοντας προς την Εταιρεία σχετική γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, η οποία και θα συνοδεύεται απαραιτήτως από την κάρτα Μέλους, η οποία και θα ακυρώνεται.

10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι:
10.1. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε τους όρους του προγράμματος της «Μ.Β. Beautiful Ticket Ομορφιάς», και τα εν γένει των προνόμια πλεονεκτήματα ή και να διακόψει το πρόγραμμα, μετά από έγκαιρη γνωστοποίηση και ενημέρωση των Μελών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.bebeautiful.gr/. Στην περίπτωση αυτή το Μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί προς την Εταιρεία ή/και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις.
10.2. Η Εταιρεία ουδεμία φέρει ευθύνη για την παροχή των προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων από τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις ή/και επαγγελματίες οι οποίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα https://www.bebeautiful.gr/ ή/και περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό της εταιρείας «Μ.Β. ΜΠΙΟΥΤΙΦΟΥΛ Ε.Ε.»,» ή/και το πρόγραμμα «Μ.Β. Beautiful Ticket Ομορφιάς».
Την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη τόσο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και προϊόντα όσο και σχετικές πληροφορίες φέρουν οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις ή/και επαγγελματίες.
10.3. Η Εταιρεία ουδεμία φέρει ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή/και επαγγελματιών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μ.Β. Beautiful Ticket Ομορφιάς» καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Μέλος ή τρίτο ή σε οποιαδήποτε περιουσία που προκύπτει στο σύνολό της ή μερικώς, άμεσα ή έμμεσα, από την παραλαβή, αποδοχή, κατοχή, χρήση ή εσφαλμένη χρήση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας από τα παρεχόμενα από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσίες ή προϊόντα.
10.4. Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις, δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις εν σχέσει προς τις παρεχόμενες από τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις ή/και επαγγελματίες υπηρεσίες ή/και προϊόντα στα πλαίσια του προγράμματος «Μ.Β. Beautiful Ticket Ομορφιάς».
10.5. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα «Μ.Β. Beautiful Ticket Ομορφιάς» αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης εγγραφής και εν γένει συμμετοχής στο πρόγραμμα «Μ.Β. Beautiful Ticket Ομορφιάς» έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.bebeautiful.gr/ και το Μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με αυτούς.
10.6. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το πρόγραμμα «Μ.Β. Beautiful Ticket Ομορφιάς» και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.